Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce

 

 

Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce : doświadczenia, trendy, szanse : dokumentacja konferencji w Collegium Polonicum w Słubicach, 10-12 marca 2011 = Deutsch-polnisches Kulturerbe und die Zivilgesellschaft im heutigen Polen : Erfahrungen, Trends, Chancen : Dokumentation der Konferenz im Collegium Polonicum in Słubice, 10-12 März 2011 / Paul Zalewski, Joanna Drejer (red./Hrsg.). – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. – 351 s. : il. kolor. ; 25 cm.

 

 

Spis treści:
Wprowadzenie/Einführung
Gunter Pleuger
: Vorwort

Krzysztof Wojciechowski: Słowo wstępne 

Paul Zalewski: Meins? Deins? Unser. Die Denkmallandschaften im westlichen Polen – vom Problem zur Chance

Paul Zalewski: Wprowadzenie w tematykę konferencji 

Instytucje państwowe a inicjatywy obywatelskie/Staatliche Institutionen und Bürgerinitiativen
Paulina Florjanowicz
: Działania na rzecz ochrony zabytków Polski Zachodniej i półmocnej w polityce edukacyjnej Narodowego Instytutu Dziedzictwa/Die politische Bildungsarbeit des Nationalinstituts für Kulturerbe (NID) im Bereich der Denkmalpflege in West- und Nordpolen

Barbara Bielinis-Kopeć: Rola urzędu ochrony zabytków w edukacji obywatelskiej i integrowaniu środowisk zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego województwa lubuskiego/Die Rolle des Amtes für Denkmalschutz in der Bildungsarbeit und bei der Integration der Aktivitäten zur Pflege des Kulturerbes in der Wojewodschaft Lubuskie

Ewa Stanecka: Konferencja naukowa Antikon – inicjatywa realizowana od 11 lat we współpracy urzędów konserwatorskich w Szczecinie i Szwerinie/Die wissenschaftliche Konferenz Antikon – seit 11 Jahren ein gemeinsames Projekt der Denkmalpflegeämter in Stettin und Schwerin
Iwona Liżewska: Od Drwęcka do Sowirogu. O ratowaniu krajobrazu kulturowego i konstruowaniu regionalnej tożsamości/Von Dröbnitz (Drwęck) bis Sowirog (Sowirog). Über die Rettung einer Kulturlandschaft und die Konstruktion einer regionalen Identität 

Piotr Kosiewski: Dobra kultury i własność: sporna kwestia?/Kulturgüter und Eigentum: eine Streitfrage?

Postawy społeczne wobec polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego/Haltung der Burger zum deutsch-polnischen Kulturerbe
Cezary Trosiak
: Niemieckie dziedzictwo kulturowe elementem tworzenia się tożsamości regionalnej Ziem Zachodnich i Północnych/Das deutsche Kulturerbe als Element der Herausbildung einer regionalen Identität in den West- und Nordgebieten Polens

Łukasz Kaczmarek, Pawet Ładykowski: Recepcja niemieckiego dziedzictwa kulturowego: wybrane aspekty polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego/Umgang mit dem deutschen Kulturerbe. Ausgewählte Aspekte eines deutsch-polnischen kulturellen Grenzlandes

Wiesław Skrobot: Swoje, obce, inne. Dziedzictwo kulturowe wschodniopruskiego Oberlandu w kontekście kategorii „tutejszość / Hiesigkeit"/Eigenes, Fremdes, Anderes. Das Kulturerbe des ostpreußischen Oberlands im Kontext der Kategorie „tutejszość/Hiesigkeit"

Hannah C. Wadle: Von Fragmenten der Ortsintimität zu einem Konzept des performativen deutsch-polnischen Kulturerbes. Ethnographische Nahaufnahmen von Schloss Sztynort / Steinort/Od fragmentów intymności miejsca do koncepcji performatywności polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Pałac w Sztynorcie w etnograficznym kadrze

Małgorzata Karczewska: Pomniki (nie)pamięci w krajobrazie kulturowym Mazur/Denkmäler der (fehlenden) Erinnerung in der Kulturlandschaft Masurens

Krzysztof Stefański: Łódź – miasto wielokulturowe. Problemy ochrony niemieckiego dziedzictwa na przykładzie Starego Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ulicy Ogrodowej/Łódź – eine multikulturelle Stadt. Probleme beim Schutz des deutschen Erbes am Beispiel des Alten Evangelisch-Lutherischen Friedhofs an der Ogrodowa-Str. 

Wybrane przykłady inicjatyw obywatelskich/Ausgewählte Beispiele der bürgerlichen Initiativen
Magdalena Abraham-Diefenbach, Felix Ackermann
: Angewandte Geschichte. Handeln im öffentlichen Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Denkmalschutz/Historia stosowana. Działania w sferze publicznej pomiędzy nauką, społeczeństwem obywatelskim a ochroną zabytków

Zbigniew Czarnuch: Raport ze współpracy stowarzyszeń z władzami samorządu lokalnego w procesie oswajania niemieckiej spuścizny kulturowej oraz z poszukiwań tożsamości kulturowej miasteczka na przykładzie Parku Drogowskazów w Witnicy/Bericht über die Zusammenarbeit von Vereinen und Kommunalbehörden im Prozess der Aneignung des deutschen Kulturerbes sowie bei der Suche einer städtischen kulturellen Identität am Beispiel des Parks der Wegweiser in Witnica / Vietz

Reinhard Schmook: Intention und Fortschritt des Wiederaufbaus der Marienkirche in Chojna (Königsberg/Nm.). Über ein deutsch-polnisches Stiftungsprojekt/Intencje i postępy w odbudowie Kościoła Mariackiego w Chojnie – o projekcie polsko-niemieckiej fundacji 

Günter Quiel: Wiederaufbau der Stadt- und Hauptkirche in Gubin als Zentrum für Kultur und Kommunikation e.V. Vision — Hoffnung — Symbol für eine gemeinsame Zukunft in der Stadt in zwei Ländern/Odbudowa fary w Gubinie jako Centrum Kultury i Porozumienia. Wizja – nadzieja – symbol wspólnej przyszłości jednego miasta w dwóch krajach

Paweł Kisielewski: Zagadnienia renowacji i konserwacji zabytków Słońska, ze szczególnym uwzględnieniem kościoła joannitów/Sanierung und Pflege von Denkmälern am Beispiel Słońsk (Sonnenburg), unter besonderer Berücksichtigung der Johanniterkirche
Izabella Engel: Działania Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus" na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego skierowane do społeczności Słońska, dawnych mieszkańców Sonnenburga i joannitów/Die Aktivitäten des Fördervereins Słońsk „Unitis Viribus" zum Schutz des Kulturerbes – mit der Stonsker Öffentlichkeit, den ehemaligen Einwohnern Sonnenburgs und dem Johanniter-Orden als Adressaten

Claudius Wecke: Parkseminare im Brühischen Schlosspark von Brody (Pforten). Bürgerschaftliches Engagement zur Bewahrung wertvoller historischer Gartensubstanz/Seminaria w parku pałacowym w Brodach (Pforten). Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w zachowanie cennego parku historycznego

Krzysztof Korzeń: Dolina Pałaców i Ogrodów – wspólne dziedzictwo kulturowe Kotliny Jeleniogórskiej/Das Tal der Schlösser und Gärten — gemeinsames Kulturerbe im Hirschberger Tal in Niederschlesien

Jana Rozwandowicz, Dagmara Rozalska-BaIcerzak: Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege – deutsch-polnische Jugendbauhütte Stralsund / Szczecin/Polsko-niemiecka Jugendbauhütte (Chatka Młodego Konserwatora) Stralsund / Szczecin – Dobrowolny Rok w Ochronie Zabytków

Prezentacja fundacji/Präsentation der Stiftungen
Witold Gnauck: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)/Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS)
Tomasz Markiewicz: Wspieranie ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej/Förderung des Schutzes von dem gemeinsamen Kulturerbe durch die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit  
Peter Schabe: Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz, Görlitz. Baukulturelles Erbe mit deutscher Vergangenheit in Polen bewahren und mit Denkmalpflege deutsch-polnische Beziehungen stärken/Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury, Zgorzelec / Görlitz – zachowanie niemieckiego dziedzictwa archkektonicznego w Polsce i troska o zabytki jako element zacieśniania stosunków niemiecko-polskich

Herbert Knoblich: Die Erika-Simon-Stiftung in Rinteln/Fundacja im. Eriki Sirnon w Rinteln

Corinna Jentzsch: Das Förderprogramm „memoria. Freiwillige für Europas Kulturerbe" der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"/Program „memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego" Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość"

Spis zastosowanych skrótów / Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

Autorki i autorzy tomu/Autorinnen und Autoren des Bandes