Informacje o zakresie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim – tekst do odczytu maszynowego

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (zwana dalej „Biblioteką”) z siedzibą przy ulicy Sikorskiego 107, jest wspólną samorządową instytucją kultury Województwa Lubuskiego i Miasta Gorzowa Wlkp. posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod numerem 9.

Dyrektorem Biblioteki jest Sławomir Szenwald, który zarządza całokształtem działalności Biblioteki, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

Działalność Biblioteki

Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. w zakresie zadań biblioteki wojewódzkiej:
  1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno -bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
  3. badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,
  4. udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach,
  5. prowadzenie działalności naukowo – badawczej i wydawniczej w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych,
 2. w zakresie zadań biblioteki miejskiej o statusie biblioteki powiatowej:
  1. organizacja i prowadzenie bibliotek miejskich w strukturze filii Biblioteki,
  2. gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie ich mieszkańcom miasta,
  3. prowadzenie obsługi informacyjno – bibliograficznej realizującej potrzeby edukacyjne i samo kształceniowe czytelników,
  4. gromadzenie materiałów bibliotecznych dotyczących historii i teraźniejszości Gorzowa Wielkopolskiego, przygotowywanie zestawień bibliograficznych oraz działań upowszechniających wiedzę o mieście,
  5. organizowanie w bibliotekach miejskich form pracy popularyzujących książkę i wiedzę,
  6. uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,
  7. opracowywanie opinii i analiz, do wiadomości Zarządu Miasta, dotyczących funkcjonowania bibliotek na terenie miasta,
  8. wykonywanie innych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień.

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów Biblioteki realizowane jest w Bibliotece Głównej, w willi Hansa Lehmanna oraz w filiach miejskich.
W Bibliotece Głównej ( ul. Sikorskiego 107) znajdują się:

 • Wypożyczalnia Główna,
 • Odział Dziecięcy,
 • Ośrodek Integracji i Aktywności,
 • Wypożyczalnia Naukowa,
 • Odział Zbiorów Audiowizualnych,
 • Zespół Czytelń,
 • Dział Informacyjno-Bibliograficzny,
 • Dział Zbiorów Regionalnych.

W willi Hansa Lehmanna (wejście przez łącznik z Biblioteki Głównej) znajduje się:

 • Dział Zbiorów Specjalnych.

 

Biblioteka organizuje i prowadzi 11 filii miejskich:

 • Filia nr 1 ul. Kombatantów 2,
 • Filia nr 2 ul. Mieszka I 50,
 • Filia nr 3 ul. Bohaterów Westerplatte 10,
 • Filia nr 4 ul. Słoneczna 62a,
 • Filia nr 5 ul. Śląska 7,
 • Filia nr 6 ul. Śląska 78,
 • Filia nr 7 ul. Krasińskiego 10,
 • Filia nr 8 ul. Matejki 38,
 • Filia nr 10 ul. Pomorska 34,
 • Filia nr 11 ul. Chełmońskiego 8,
 • Filia nr 14 ul. Wróblewskiego 35.

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 1. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest zapisanie się do Biblioteki i otrzymanie za opłatą karty bibliotecznej, honorowanej w całej sieci Biblioteki.
 2. Przy zapisie do Biblioteki obowiązuje zapoznanie się z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Biblioteki oraz podanie niezbędnych danych osobowych, celem wypełnienia przez bibliotekarza Deklaracji Czytelnika.
  W przypadku osób pełnoletnich należy podać danych osobowe na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego zdjęcie, PESEL oraz adres, tj.: dowodu osobistego w wersji tradycyjnej (plastikowej), e-dowodu w aplikacji mObywatel, prawa jazdy.
  W przypadku młodzieży od 13 do 18 roku życia należy podać dane osobowe na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej w wersji papierowej lub e-legitymacji, a w przypadku młodzieży do 13 roku życia należy podać dane osobowe w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który składa podpis na Deklaracji Czytelnika świadczący o przyjęciu odpowiedzialności za zobowiązania w stosunku do Biblioteki.
  W przypadku obcokrajowców należy wypełnić deklarację z podaniem danych osobowych na podstawie paszportu, karty stałego lub czasowego pobytu.
  Czytelnik ma również możliwość samodzielnej rejestracji poprzez katalog online Biblioteki lub aplikację mobilną: WiMBP Gorzów-mProlib.
 3. Czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo 8 książek w wypożyczalniach i filiach miejskich na okres 30 dni.
 4. Przedłużenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych jest możliwe pod warunkiem, że nie są zarezerwowane przez innego Czytelnika.
 5. Czytelnik może dokonać prolongaty zbiorów bibliotecznych osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez aplikację mobilną WiMBP Gorzów m-Prolib i konto w katalogu online Biblioteki.
 6. Niezwrócenie materiałów bibliotecznych lub/i nieuregulowanie należności pieniężnych względem Biblioteki wszczyna procedurę zgodnie z „Regulaminem zasad, sposobu i trybu dochodzenia, umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim”.

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Biblioteka Główna oraz willa Hansa Lehmanna ul. Sikorskiego 107

Do Biblioteki Głównej prowadzi jedno wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich. Wejście główne do budynku pozbawione jest barier architektonicznych. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Biblioteka główna posiada dwie windy panoramiczne, które pozwalają na swobodne przemieszczanie się po wszystkich przestrzeniach osobom na wózku. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na:

 • parterze gdzie funkcjonują ( Informatorium, Wypożyczalnia Główna, Oddział Integracji i Aktywności , Odział dla dzieci)
 • I piętro gdzie funkcjonują ( Wypożyczalnia Naukowa, Oddział Zbiorów Audiowizualnych)
 • II piętro gdzie funkcjonują ( Czytelnia Czasopism i Książek, Dział Zbiorów Regionalnych, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Administracja)

Do zabytkowej willi Hansa Lehmanna gdzie znajduje się Dział Zbiorów Specjalnych można dostać się poprzez łącznik. W łączniku zamontowana jest winda, która umożliwia osobie poruszającej się na wózku dostanie się na parter budynku, I piętro i II piętro jest niedostępne dla osoby poruszającej się na wózku. Ze względu na swój zabytkowy charakter modyfikacje i przebudowy budynku są bardzo trudne często niemożliwe do wykonania.

Przed budynkiem głównym Biblioteki znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. W budynku poza windą nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszania się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Do budynku osoba niewidoma może wejść z psem asystującym.

Przy wejściu głównym do Biblioteki znajduje się wrzutnia służąca do całodobowego samodzielnego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (książek, zbiorów na nośnikach CD/DVD).

W Bibliotece brak dedykowanego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystać ze zbiorów i usług.

Specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych (w Ośrodku Integracji i Aktywności parter pomieszczenie nr 2 ):

W wypożyczalni czytelnicy mają dostęp do:

 • stanowiska komputerowego dla osób niedowidzących z dostępem do katalogu elektronicznego i Internetu,
 • Auto-Lektora. Znajdują się tu dwa urządzenia do czytania tekstu drukowanego głosem syntetycznym,
 • PLEXTALK, nagrywarki z możliwością tworzenia dźwiękowych książek DAISY 2.02 oraz muzycznych płyt CD,
 • 6 Czytaków, urządzeń do odsłuchiwania cyfrowej książki mówionej.

W Ośrodku znajdują się również dwie drukarki brajlowskie, 2 monitory/linijki brajlowskie, lecz w chwili obecnej nie posiadamy odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na korzystanie z tych urządzeń.

Filia nr 1, ul. Kombatantów 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Filia zlokalizowana jest na I piętrze pawilonu handlowego.
 2. Do biblioteki prowadzi zewnętrzna klatka schodowa wyposażona w poręcze.
 3. Dostęp dla osób poruszających się na wózku lub z ograniczeniem ruchowym jest znacznie ograniczony (brak windy, podjazdów, pochylni, platformy przyschodowej).
 4. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, wymiarowe, otwierane ręcznie.
 5. Po wejściu do przedsionka do pomieszczeń biblioteki prowadzą dodatkowe drzwi i korytarz.
 6. Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
 7. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 2, ul. Mieszka I 50, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego.
 2. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika. Przed wejściem jeden stopień, brak poręczy i podjazdu. Wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie. Przy drzwiach zainstalowany jest domofon.
 3. Do wejścia do biblioteki prowadzi wewnętrzna klatka schodowa, którą należy kierować się prosto, a następnie skręcić w prawo do drzwi biblioteki.
 4. Rozmieszczenie regałów umożliwia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
 5. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 3, ul. Bohaterów Westerplatte 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Filia zlokalizowana jest w budynku Prywatnej Szkoły Podstawowej o Profilu Artystycznym na parterze.
 2. Do wejścia budynku prowadzą schody wyposażone w poręcze, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe dwuskrzydłe, otwierane ręcznie.
 3. Z holu głównego prowadzą wejścia:
  • do czytelni przez drzwi po prawej stronie,
  • do wypożyczalni przez drzwi na wprost,
  • do wypożyczalni dla dzieci przez drzwi po lewej stronie.
 4. Ciąg komunikacyjny i hol są wolne od barier architektonicznych.
 5. Rozmieszczenie regałów umożliwia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się wózkiem.
 6. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnych.
 7. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 4, ul. Słoneczna 62a, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze pawilonu handlowego.
 2. Filia posiada dwa wejścia:
  • wejście główne (z chodnika biegnącego od ulicy Słonecznej), do którego prowadzą dwie pary schodów (przy jednych z lewej strony znajduje się poręcz), brak podjazdu
   i pochylni.
  • wejście boczne bezpośrednio z placu przy pawilonie do którego prowadzą jednoskrzydłe, wymiarowe drzwi, otwierane ręcznie, umożliwiające osobom poruszającym się na wózku wjazd do biblioteki (wejście boczne udostępniane jest wyłącznie osobom niepełnosprawnym).
 3. Rozmieszczenie regałów umożliwia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
 4. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 5, ul. Śląska 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego.
 2. Do wejścia do biblioteki prowadzą dwie pary schodów. Dostęp dla osób poruszających się na wózku lub z ograniczeniem ruchowym jest znacznie ograniczony (brak poręczy, podjazdów czy pochylni). Drzwi wejściowe dwuskrzydłe, otwierane ręcznie.
 3. Po wejściu do przedsionka, do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą jednoskrzydłowe wymiarowe drzwi.
 4. Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
 5. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. W ramach przestrzeni parkingowej w pobliżu budynku znajduje się jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 6, ul. Śląska 78, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego.
 2. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, przed wejściem dwa stopnie, brak poręczy i podjazdu. Wejście przez jednoskrzydłowe wymiarowe drzwi otwierane ręcznie. Przy drzwiach zainstalowany jest domofon.
 3. Do wejścia do biblioteki prowadzi wewnętrzna klatka schodowa poprzedzona dwoma stopniami pozbawionymi poręczy i podjazdu. Należy kierować się prosto, na końcu klatki schodowej skręcić w prawo do drzwi, następnie korytarzem prosto i w prawo do drzwi biblioteki.
 4. Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
 5. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. W ramach przestrzeni parkingowej w pobliżu budynku znajduje się jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 7, ul. Krasińskiego 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego.
 2. Wejście do biblioteki bezpośrednio z chodnika przez jednoskrzydłowe, wymiarowe drzwi otwierane ręcznie. Przed wejściem dwa stopnie, brak poręczy i podjazdu.
 3. Po wejściu do przedsionka, do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą wąskie drzwi (szerokość 70 cm), poprzedzone progiem.
 4. Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
 5. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 8, ul. Matejki 38, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalnego.
 2. Wejście do biblioteki bezpośrednio z chodnika od ulicy Żołnierzy Niezłomnych. Do wejścia prowadzą schody wyposażone w poręcz z lewej strony, brak pochylni i podjazdu. Wejście przez jednoskrzydłowe wymiarowe drzwi otwierane ręcznie.
 3. Po wejściu do przedsionka, do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą dwuskrzydłowe drzwi.
 4. Dostęp do zbiorów i przemieszanie się wózkiem są ograniczone ze względu na małą powierzchnię lokalową.
 5. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 10, ul. Pomorska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Filia zlokalizowana jest na I piętrze pawilonu handlowego.
 2. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika przy pawilonie przez jednoskrzydłowe, wymiarowe drzwi otwierane ręcznie.
 3. Do biblioteki prowadzi wewnętrzna klatka schodowa wyposażona w poręcz z prawej strony.
 4. Dostęp dla osób poruszających się na wózku jest znacznie ograniczony (brak windy, podjazdów, pochylni, platformy przyschodowej).
 5. Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
 6. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 7. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 11, ul. Chełmońskiego 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Filia zlokalizowana jest na I piętrze pawilonu handlowego.
 2. Do biblioteki prowadzi zewnętrzna klatka schodowa wyposażona w poręcz po prawej stronie. Przed wejściem na klatkę schodową znajduje się metalowa brama.
 3. Dostęp dla osób poruszających się na wózku jest znacznie ograniczony (brak windy, podjazdów, pochylni, platformy przyschodowej).
 4. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, wymiarowe, otwierane ręcznie, przed drzwiami jeden stopień.
 5. Do pomieszczeń biblioteki prowadzi korytarz i dodatkowe drzwi.
 6. Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
 7. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 14, ul. Wróblewskiego 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze pawilonu handlowego.
 2. Wejście do biblioteki bezpośrednio z chodnika od strony parkingu. Przed wejściem jeden stopień, brak poręczy i podjazdu. Wejście przez dwuskrzydłowe wymiarowe drzwi otwierane ręcznie.
 3. Po wejściu do przedsionka, do korytarza prowadzą dwuskrzydłowe drzwi. Wypożyczalnia dla dzieci znajduje się po prawej stronie korytarza, na końcu którego znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych.
 4. Rozmieszczenie regałów umożliwia dostęp do zbiorów i przemieszczanie się osób na wózku lub z ograniczeniem ruchowym.
 5. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. W ramach przestrzeni parkingowej pawilonu handlowego znajduje się jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

 

Do wszystkich filii osoba niewidoma może wejść z psem asystującym.

W filiach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

W filiach nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszanie się po obiekcie.

Filie nie dysponują dedykowanym oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi umożliwiającymi czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystanie ze zbiorów i usług.

Jak skontaktować się z Biblioteką?

 • Listownie na adres:
  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta
  w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Sikorskiego 107
  66-400 Gorzów Wielkopolski
 • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: .img@.img..img..img
 • Telefonicznie dzwoniąc na numer: 95 727 80 44
 • Wysyłając fax na numer: 95 723 89 03
 • Osobiście w Bibliotece Głównej, ul. Sikorskiego 107:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 19.00
   (w lipcu i w sierpniu w godzinach od 10.00 do 17.00)
  • w sobotę w godzinach od 10.00 do 15.00
   (w sobotę w lipcu i w sierpniu Biblioteka Główna jest zamknięta)
 • Osobiście w wybranej filii:
  Godziny pracy filii podane są na stronie internetowej Biblioteki.

 

 

tekst do odczytu maszynowego.pdf (85KB)
tekst do odczytu maszynowego.rtf (115KB)
tekst do odczytu maszynowego.docx (14KB)