Zasady recenzowania

Zasady recenzowania publikacji

  • Recenzent sporządza recenzje na zlecenie WiMBP. W ten sposób ma wpływ na decyzje podejmowane przez wydawnictwo. Może także, w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.
  • Publikacje naukowe recenzowane są przez pracowników naukowych z ośrodków akademickich w całej Polsce, a w szczególnych przypadkach zagranicznych, a także spośród specjalistów problematyki w nim poruszanej.
  • Artykuły w czasopismach naukowych recenzowane są zgodnie z zasadami double-blind peer review.
  • Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym wydawcę.
  • Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).
  • Sporządzona recenzja powinna mieć charakter obiektywny. Nie dopuszcza się personalnej krytyki autora. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.
  • Recenzent powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.
  • Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.
  • W przypadku, gdy wystąpi konflikt interesów z autorem, recenzent powinien powiadomić WiMBP, która wyznaczy nowego recenzenta.