Statut

I. Przepisy ogólne.

§1.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., zwana dalej “Biblioteką”, jest wspólną samorządową instytucją kultury Województwa Lubuskiego i Miasta Gorzowa Wlkp. posiadającą osobowość prawną i działa na podstawie:

1/ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm./,

2/ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.).

3/umowy zawartej w dniu 7 czerwca 2001 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego i Zarządem Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie utworzenia wspólnej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.,

4/niniejszego statutu.

§2.

1.Siedzibą Biblioteki jest Gorzów Wlkp., a terenem działalności powiaty:

1/Gorzów Wielkopolski,

2/gorzowski,

3/międzyrzecki,

4/słubicki,

5/strzelecko – drezdenecki,

6/sulęciński

2.Organizatorami Biblioteki są Województwo Lubuskie i Miasto Gorzów Wlkp.

3.Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje:

1/Zarząd Województwa Lubuskiego w zakresie zadań biblioteki wojewódzkiej.

2/Zarząd Gorzowa Wlkp. w zakresie zadań biblioteki miejskiej o statusie biblioteki powiatowej.

4.Rejestr Biblioteki prowadzi Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

II. Cele i zadania.

§3.

Cele Biblioteki określa art. 18 ust. 1 ustawy o bibliotekach.

§4.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1/w zakresie zadań biblioteki wojewódzkiej:

a/gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

b/pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno -bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz opracowywanie I publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

c/badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji I rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,

d/udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach,

e/prowadzenie działalności naukowo – badawczej i wydawniczej w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych,

2/w zakresie zadań biblioteki miejskiej o statusie biblioteki powiatowej:

1.organizacja i prowadzenie bibliotek miejskich w strukturze filii Biblioteki,

2.gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie ich mieszkańcom miasta,

3.prowadzenie obsługi informacyjno – bibliograficznej realizującej potrzeby edukacyjne i samo kształceniowe czytelników,

4.gromadzenie materiałów bibliotecznych dotyczących historii i teraźniejszości Gorzowa Wielkopolskiego, przygotowywanie zestawień bibliograficznych oraz działań upowszechniających wiedzę o mieście,

5.organizowanie w bibliotekach miejskich form pracy popularyzujących książkę i wiedzę,

6.uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,

7.opracowywanie opinii i analiz, do wiadomości Zarządu Miasta, dotyczących funkcjonowania bibliotek na terenie miasta,

8.wykonywanie innych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień.

 §5.

1.Biblioteka może zawierać, za zgodą organizatorów, porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk.

2.Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb regionu i realizacji zadań polityki bibliotecznej.

 §6.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,

 

III. Organy Biblioteki i jej Organizacja.

 §7.

1.Biblioteka zarządzana jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego w uzgodnieniu z Zarządem Miasta Gorzowa Wlkp., na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2.Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

3.Dyrektor może kierować Biblioteką przy pomocy zastępcy dyrektora.

4.Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Dyrektora; postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

5.Dyrektor może powoływać organy doradcze, w tym Radę Naukową, dla określonych spraw. Zasady powoływania organów doradczych, ich zakres działania i tryb pracy określa dyrektor w odrębnych regulaminach,

§8.

1.W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy, pracowników administracyjnych i obsługi; w miarę potrzeby mogą być zatrudnieni pracownicy naukowi, bibliotekarze dyplomowani i specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

2.Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor.

§9.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze rozporządzenia.

§10.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki, dostosowaną do równoległego pełnienia funkcji biblioteki wojewódzkiej oraz biblioteki miejskiej o statusie biblioteki powiatowej, ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Lubuskiego, Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

IV. Majątek i finanse.

§11

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym majątkiem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

§12

1.Podstawą działalności Biblioteki jest odrębny roczny plan działalności w zakresie zadań wojewódzkich oraz odrębny w zakresie zadań miejskich i powiatowych, z odpowiednim zachowaniem wysokości dotacji otrzymywanych od współorganizatorów.

2.Biblioteka pokrywa koszty działalności bieżącej i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, z zachowaniem odrębności finansowania kosztów realizacji zadań biblioteki wojewódzkiej i biblioteki miejskiej o statusie biblioteki powiatowej.

3.Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu Zarządu Województwa Lubuskiego i Miasta Gorzowa Wlkp., środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł). Przychody, w zależności od rodzaju działalności, z której zostały uzyskane, przeznacza się odpowiednio na koszty realizacji zadań wojewódzkich oraz koszty realizacji zadań miejskich i powiatowych.

§13.

1.Biblioteka sporządza odrębne, roczne sprawozdanie finansowe dla każdego z organizatorów.Odpowiednio do zadań.

2.Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z zakresu zadań wojewódzkich jest Zarząd Województwa Lubuskiego.

3.Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z zakresu zadań miejskich i powiatowych jest Zarząd Miasta Gorzowa Wlkp.

4.Wyboru audytora przeprowadzającego badanie rocznych sprawozdań finansowych dokonuje dyrektor Biblioteki.

§14.

Biblioteka prowadzi wyodrębnioną ewidencję środków trwałych i zbiorów otrzymanych od stron umowy określonych w § 1 pkt 3 i nabytych z dotacji tych stron oraz wydatków związanych z realizacją zadań każdej ze stron umowy.

§15.

Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia.

§16.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

§17.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Biblioteki wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

V. Przepisy końcowe.

§18.

Biblioteka używa pieczątki podłużnej zawierającej w treści pełną nazwę oraz adres siedziby.

§19.

Statut nadają Bibliotece organizatorzy określeni w § 2 ust. 2.

§20.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane aneksem do umowy, o której mowa w § 1 pkt. 3.

 


Aneks nadanie imienia.pdf