Wymogi redakcyjne

Wymogi redakcyjne

Tekst musi spełniać wymogi rozdziału w monografii naukowej, co oznacza, że powinien mieć objętość co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków, łącznie ze spacjami). Maksymalna wielkość tekstu do jeden arkusz wydawniczy (ok. 22 strony wraz z bibliografią)

Tekst powinien być zredagowany jako dokument tekstowy w formacie .doc lub .odt.

Szczegóły:

 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12
 • interlinia: 1,5 wiersza
 • marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm)
 • tytuł artykułu: czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pogrubiona
 • Tekst artykułu powinien zawierać streszczenie w j. polskim i niemieckim oraz bibliografię

Przypisy powinny zostać zredagowane zgodnie z następującym wzorem (z uwzględnieniem oznaczeń: op. cit., ibidem):

 • publikacje książkowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła (kursywą) miejsce i rok wydania, numer strony.
 • dzieła zbiorowe: inicjał imienia i nazwisko autora (ewentualnie: tytuł artykułu, jeśli stanowi on wyodrębnioną całość w ramach dzieła), tytuł dzieła (kursywą), inicjał imienia i nazwisko autora, miejsce i rok wydania oraz numer strony
 • artykuły pochodzące z czasopism: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer (w przypadku stosowania numeracji ciągłej, należy podać numer w numeracji rocznej), numer strony.
 • Przypisy powinny zostać umieszczone w tekście jako przypisy dolne, czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia: 1 wiersz.
 • Cytowanie powinno być dokonane przez umieszczenie cytowanego tekstu w cudzysłowie.
 • Tytuły cytowanych dzieł powinny być pisane kursywą.