O wydawnictwie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta prowadzi szeroką działalność wydawniczą. W jej dorobku znajdują się publikacje okolicznościowe, jak np. grafiki, karykatury itp., ale także książki promujące twórczość autorów regionalnych, w tym przede wszystkim poetów i literatów. Ważnym elementem działalności wydawniczej WiMBP są publikacje naukowe. Biblioteka Herberta w swojej działalności naukowej koncentruje się na zagadnieniach regionalnych – zarówno w perspektywie historycznej, jak i socjologicznej czy politologicznej. Równie ważnym zagadnieniem jest wielokulturowość Ziemi Lubuskiej, przejawiająca się w obecności licznych mniejszości narodowych i etnicznych: Romów, Ukraińców, Łemków, Tatarów czy Niemców. Zgodnie ze specyfiką instytucji, zajmuje się ona także sporządzaniem bibliografii tematycznych. W konsekwencji, publikacje ukazujące się nakładem WiMBP ogniskują się wokół powyższych zagadnień. Od 2004 r. WiMBP wydaje periodyk naukowy pt. „Zeszyty Naukowe. Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie”, w którym publikowane są artykuły poświęcone różnym aspektom życia regionu. Biblioteka wydaje oryginalne prace badawcze w postaci monografii, w tym monografii wieloautorskich, opracowań źródeł, bibliografii itp.

 

Etykieta publikacyjna

W celu przeciwdziałania nieuczciwym  praktykom publikacyjnym Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (WiMBP)  przyjęła i stosuje w swoich wydawnictwa zasady etyki wydawnicze.

Polityka wydawnicza WiMBP

 • Stosowana polityka wydawnicza jest niezależna. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym.
 • Przed akceptacją do wydania, WiMBP weryfikuje zgłoszone publikacje pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej.
 • WiMBP decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, rzetelności i oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu oraz zgodności z profilem naukowym WiMBP.
 • Zasady kwalifikowania monografii i artykułów do druku są przejrzyste, a stosowane procedury zapewniają wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikacji.
 • Redaktorzy naukowi publikacji dbają o rzetelność naukową przygotowywanych prac. Dla jej zachowania mogą nanosić zmiany i poprawki, przy końcowej akceptacji autorów prac.
 • Redakcja stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki następuje wycofanie tekstu lub publikacji z druku.
 • Wydawnictwo podejmuje działania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeciwdziałając zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”.
 • Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników WiMBP ani przez żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 • Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli:
  • istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów;
  • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej WiMBP.

Zasady obowiązujące autora

 • Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Przedstawione do druku prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.
 • Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.
 • Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu). Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.
 • Autorzy będący pracownikami naukowymi powinni przekazać wydawcy kod identyfikujący ORCID.