Rada Naukowa

ZARZĄDZENIE NR 3 /2019

Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Rady Naukowej czasopisma „Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie”.

§1

Działając na podstawie §7 pkt. 5 Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim powołuje się Radę Naukową czasopisma „Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie”, zwaną dalej Radą w składzie:

  1. Prof. dr hab. Tomasz Jurek
  2. Ks. dr hab. Robert Kufel
  3. Prof. n. dr hab. Paweł A. Leszczyński
  4. Dr Paweł Migdalski
  5. Prof. n. dr hab. Beata Orłowska
  6. Prof. n. dr hab. Grzegorz Podruczny
  7. Prof. n. dr hab. Radosław Skrycki
  8. Prof. n. dr hab. Marceli Tureczek
  9. Prof. dr hab. Joachim Zdrenka

§2

Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim. Do zadań Rady Naukowej i jej członków należy w szczególności:

a) Czuwanie nad poziomem merytorycznym czasopisma;

b)Wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków i obszarów badań podejmowanych przez autorów tekstów w ramach poszczególnych numerów tematycznych;

c)Promocja czasopisma w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.