„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA – ZIEMIA LUBUSKA – WSPÓLNE KORZENIE” – 157

Ostatnie w 2018 roku spotkanie z cyklu zostało poświęcone kształtowaniu się pojęcia „Ziemi Lubuskiej” po drugiej wojnie światowej. Temat ten przybliżyła Małgorzata Dąbrowska.

Wykład Małgorzaty Dąbrowskiej pt. „Kształtowanie pojęcia Ziemi Lubuskiej po wojnie”; 18 grudnia 2018 r.

Ostatnie w 2018 roku spotkanie z cyklu zostało poświęcone kształtowaniu się pojęcia „Ziemi Lubuskiej” po drugiej wojnie światowej. Temat ten przybliżyła Małgorzata Dąbrowska.

W wyniku ustaleń zwycięskich mocarstw w 1945 r., do Polski przyłączono tereny wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej, które w rodzimej propagandzie zwykło się nazywać Ziemiami Odzyskanymi. Określenie to miało podkreślać polski charakter tego obszaru, a także sprawiedliwość dziejową, dokonaną po drugiej wojnie światowej.

Również „Ziemia Lubuska” pojawiła się początkowo jako hasło propagandowe. Nazwa ta nawiązywała do średniowiecznego biskupstwa lubuskiego, co wskazywało na związki tej ziemi z piastowską Polską. Zakres geograficzny, który miała obejmować „Ziemia Lubuska” zmieniał się, podobnie jak sama kulturowa i polityczna definicja tego obszaru. Mimo zatem upływu ponad 70 lat od przyłączenia „Ziemi Lubuskiej” do Polski, jej kulturowa, społeczna i polityczna tożsamość nadal pozostaje nie w pełni ukształtowana.

Małgorzata Dąbrowska jest doktorantką w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie także jest stypendystką Instytutu Zachodniego w Poznaniu.