Oświadczenie dyrektora WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim w związku z artykułem w Gazecie Lubuskiej z dnia 5 lutego 2024.

W związku z ukazaniem się w Gazecie Lubuskiej (GL) artykułu pt.: „Akcja ewakuacja działacza Platformy Obywatelskiej?” opublikowanego w GL dnia 5 lutego 2024 roku, chciałbym kierując się pytaniami naszych Czytelników i Pracowników wyjaśnić kilka kwestii.

Sam zapis tytułu zawierający pytanie retoryczne sugeruje, że jest to tekst zawierający insynuacje i subiektywne opinie osoby piszącej. Chciałbym podkreślić, że nie mam powodu do żadnej „ewakuacji”.

Tekst napisany jest na podstawie wystąpienia pokontrolnego od czterech lat zamieszczonego na BIP Urzędu Miasta z kontroli za lata 2017-2019.

Wyjaśniam, że opisany przez kontrolerów i wyjęty z kontekstu przez osobę piszącą tekst, zwyczaj dofinansowania przez pracodawcę (przez WiMBP) nagród w postaci upominków dla odchodzących na emeryturę pracowników nie jest czynem naruszającym jakiekolwiek przepisy. Podkreślam, że Biblioteka nie kupowała upominków, a je dofinansowywała kwotą w maksymalnej wysokości 200 zł. Pracodawca ma prawo do stosowania systemu nagradzania pracowników zwłaszcza za wieloletnią i niedocenianą finansowo służbę kulturze polskiej. Zarówno ja, jak i moi poprzednicy zwracaliśmy się wielokrotnie do Organizatora miejskiego Biblioteki, czyli Prezydenta Miasta z prośbą o stworzenie funduszu premii i nagród dla pracowników lub przynajmniej uhonorowania wyróżniających się bibliotekarek i bibliotekarzy premiami lub nagrodami pieniężnymi np. z okazji Dnia Bibliotekarza. Niestety, środki na ten cel ze strony miasta nigdy się nie pojawiły. Nawet kontrolerzy miejscy przyznawali, że nagroda pieniężna w wysokości 200 zł raczej nie byłaby zbyt motywująca, stąd też poprzedni dyrektorzy stosowali jako rozwiązanie oszczędnościowe dopłatę do upominków w tejże wysokości, a obecny dyrektor przejął ten zwyczaj.  Wcześniejsze kontrole miejskie nie zwracały uwagi na ten sposób nagradzania pracowników. Dodam, że od 2020 roku zrezygnowano z tej formy uhonorowywania wieloletnich i zasłużonych pracowników, a kontrolerzy miejscy nie sformułowali takiego zalecenia w wystąpieniu pokontrolnym.

Dodać należy także, że Biblioteka jest również nadzorowana przez Organizatora wojewódzkiego, czyli przez Marszałka Województwa Lubuskiego, oraz co roku musi przejść kontrolę niezależnego biegłego z zakresu księgowości. Oba te podmioty kontrolujące Bibliotekę nigdy  nie wskazywały, że opisany powyżej sposób nagradzania pracowników jest niewłaściwy, a tym bardziej że narusza jakiekolwiek zapisy prawa, jak też nie wskazywały na wszystkie inne poruszone w artykule tematy.

Osoba pisząca tekst do GL nie daje możliwości wypowiedzenia się drugiej stronie, co powinno być podstawą pracy dziennikarskiej, choć w istocie nie mówimy w tym przypadku o dziennikarzu. Czytelnik zostaje wprowadzony w błąd poprzez cytat „w opinii radcy prawnego UM oznaczać to może naruszenie przepisów […] i może stanowić podstawę do odwołania dyrektora”.  Chodzi o zmianę nazwy miejskiej agendy z „Oddział dla osób specjalnej troski” na „Ośrodek Integracji i Aktywności” w roku 2018. Poprzednia nazwa była dla środowiska osób ze szczególnymi potrzebami nie do przyjęcia. Zmiana tej nazwy była szeroko konsultowana zarówno w WiMBP, jak i ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. W czasie trwania kontroli miejskiej procedura zmiany regulaminu organizacyjnego była w toku, a kontrolerzy na tym etapie kwestionowali zmianę nazwy. Do tej kontrowersyjnej opinii radców prawnych UM odnosiliśmy się w naszej odpowiedzi, również zamieszczonej od roku 2020 w BIP. Zmiana nazwy oddziału była i jest dla nas oczywista, bowiem przywraca godność osobom z niepełnosprawnościami. Czy była ona ciężkim „naruszeniem przepisów”, jak opiniowali to- anonimowi w GL-  radcy UM? Pozostawiam bez komentarza.

Wyjaśniam, co nie zostało niestety odnotowane w tekście GL, że zalecenia pokontrolne z roku 2020 zostały w Bibliotece należycie wdrożone, o czym informowaliśmy Prezydenta Miasta pismem z dnia 30.03.2021. Organizator miejski nagle wrócił do sprawy po  konferencji prasowej WiMBP,  tj. po 23 stycznia 2024 roku. Wówczas Biblioteka przedstawiała jak co roku wyniki działalności za rok 2023 i wykazała brak środków na zakup książek w części miejskiej w roku 2023 z powodu nieprzyznania ich Bibliotece. Ustawa o bibliotekach w art. 9, pkt. 2, 2b mówi, iż organizator biblioteki zobowiązany jest do zakupu materiałów bibliotecznych, tj. m.in. książek. Na konferencji była też mowa o  brakach w zakupie nowości wydawniczych w innych bibliotekach będących pod opieką merytoryczną WiMBP.

W teście cytuje się rzecznika prasowego miasta z dnia 29.01.2024: „miasto nie ma wiarygodnych potwierdzeń, że uchybienia (…)”. Wyjaśniam, że miasto od roku 2020 do 23 stycznia 2024 nie zwracało się z żadnym pytaniem w zakresie wdrożenia zaleceń pokontrolnych i przez ten czas nie wyrażało żadnych „wątpliwości” (cytat z oświadczenia rzecznika). Miasto i rada miasta zatwierdzały bez zastrzeżeń przedkładane przez WiMBP sprawozdania finansowe z rozliczenia dotacji miejskiej za rok 2020, 2021 i 2022 i wszystkie wcześniejsze.

Cytowaną w GL wypowiedź radnej PiS, pani Alicji Burdzińskiej należy pozostawić bez szerszego komentarza, gdyż jest ona nacechowana politycznie, a rolą dyrektora Biblioteki jest zachowanie neutralności w tym zakresie.  Dodam tylko fakt, który zapewne jest odnotowany w protokołach posiedzeń komisji ds. kultury rady miejskiej z roku 2019, kiedy pani Alicja Burdzińska dziękowała mi z imienia i nazwiska jako dyrektorowi Biblioteki za dobrą działalność, a szczególnie podkreśliła działalność Książnicy na rzecz dzieci z Ukrainy.

Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że pracownicy WiMBP, bibliotekarki, bibliotekarze oraz pracownicy administracji, w tym księgowości, to osoby o wysokich kwalifikacjach i kulturze osobistej, które angażują się w wykonywaną pracę, uczestniczą w szkoleniach i doskonalą umiejętności. Jestem pełen uznania dla pracy i dokonań kadry WiMBP. Efekt dbania o rozwój zespołu pracowniczego jest widoczny dla wszystkich, którzy interesują się naszą Biblioteką, wypożyczając książki oraz biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Książnicę Herberta. Dowodem są statystyki przedstawiane co roku przez Bibliotekę. Liczba czytelników, wypożyczeń i imprez kulturalnych stale rośnie.

 

Sławomir Szenwald

dyrektor

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

12 lutego 2024

 

oświadczenie dyrektora WiMBP.pdf