ZESZYTY NAUKOWE NR 2

Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie, Zeszyty Naukowe Nr 2 wydane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. Pismo naukowe publikujące na swych łamach teksty wykładów wygłaszanych podczas sesji naukowych pod tym samym tytułem. Drugi numer ukazał się w wersji polsko- niemieckiej w kwietniu 2005 r. Zawiera materiały z trzech sesji naukowych, które odbywały się w czerwcu 2003 r. oraz kwietniu i maju 2004 r.:

 

okładka – zeszyty naukowe nr 2.jpg 

zeszyt_2.pdf

   
Christian Gahlbeck  
Tak zwana Nowomarchijska Księga Ziemska margrabiego Ludwika Starszego z 1337 roku. Studia nad podziałem terytorialnym i przekazem historycznym  
Armin Volkman  
Średniowieczne osadnictwo w Nowej Marchii na podstawie polskich i niemieckich badań archeologicznych  
Dietrich Handt  
Rozważania nad problematyką dialogu polsko-niemieckiego  
Christian Gahlbeck  
Das sogenannte Neumärkische Landbuch Markgraf Ludwigs des Äleteren von 1337.  
Studien zur territorialen Gliederung und zur Überlieferung  
Armin Volkman  
Die Besiedlung der ehemaligen Neumark (Teilbereiche der Wojewodschaften  
Zachodniopomorskie, Lubuskie und Wielkopolskie) im Mittelalter anhand polnischer und deutscher archäologischer Forschungen  
Dietrich Handt  
Überlegungen zur Problematik des deutsch – polnischen Dialogs  
   
Zeszyty Naukowe redaguje zespół w składzie: Edward Jaworski- redaktor naczelny, Grażyna Kostkiewicz-Górska – sekretarz redakcji, Renata Ochwat – korekta tekstu, Anna Sokółka- korekta bibliograficzna, tłumaczenie: Grzegorz Kowalski – Ch. Gahlbeck, Robert Piotrowski – A. Volkmann, D. Handt, Maria Ewert-Krzemieniewska – wstęp, Sebastian Wróblewski – opracowanie i skład komputerowy,