Zasady korzystania z wrzutni bibliotecznej

 

 1. Wrzutnia biblioteczna służy do całodobowego samodzielnego zwrotu materiałów bibliotecznych (książek, zbiorów na nośnikach CD/DVD) wypożyczonych w WiMBP.

 

 1. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni w sposób delikatny, POJEDYNCZO i ZAWSZE GRZBIETEM DO ŚRODKA urządzenia.

 

 1. Zwrócone materiały biblioteczne będą wyjmowane z wrzutni codziennie rano
  w dniach otwarcia Biblioteki (od poniedziałku do soboty).

 

 1. Zwrócone materiały biblioteczne zostaną zdjęte z konta Czytelnika w następnym dniu, który dla Biblioteki jest dniem roboczym.

 

 1. Po dokonaniu zwrotu Czytelnik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłaszać do Biblioteki telefonicznie bądź mailowo: 95 727 80 44, .img@.img..img..img">.img@.img..img..img.

 

 1. W przypadku nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych zaprzestanie naliczania opłat za ich przetrzymanie następuje z chwilą zdjęcia z konta Czytelnika,
  a nie z chwilą wrzucenia do wrzutni.

 

 1. Oddanie materiałów bibliotecznych z opóźnieniem poprzez wrzutnię nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy ich zwrot.

 

 1. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych Biblioteka zastrzega sobie prawo do uzyskania wyjaśnień od Czytelnika.

 

 1. Awaria wrzutni bibliotecznej nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.

 

 1. ZABRANIA SIĘ wrzucania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami
  i zbiorami na nośnikach CD/DVD.
 2. Korzystanie z wrzutni bibliotecznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

(Wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej  im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim obowiązującego
od dnia 30 grudnia 2017 r
., § 3, pkt. 10, 11 a-k)