17.04.2023

Zaproszenie na konferencję “900 lat ustanowienia biskupstwa lubuskiego 1124 (25) – 2024”

Szanowni Państwo!

Przypadająca w 2024 roku 900. rocznica utworzenia biskupstwa lubuskiego (1124-2024) jest ważną okazją, by przywrócić do świadomości społecznej, ale także do wymiaru naukowego te wydarzenia. Istniejące w średniowieczu biskupstwo lubuskie położone było na terenach, które współcześnie stanowią pogranicze polsko-niemieckie. Dzieje biskupstwa to z perspektywy historycznej przeszłość Polski, ale także Niemiec.

  • Co pozostało w wymiarze historycznym, w wymiarze dziedzictwa kulturowego na terenie współczesnego pogranicza polsko-niemieckiego po tych wydarzeniach?
  • Jakie czynniki kształtują dziś świadomość o biskupstwie?
  • Czy utworzenie po II wojnie światowej współczesnego regionu lubuskiego w nawiązaniu do tradycji średniowiecznej ziemi lubuskiej a w domyśle biskupstwa lubuskiego związanego z metropolią gnieźnieńską, ma jeszcze znaczenie dla kształtowania tego regionu, dziś regionów po obu stronach granicy?

Na te i inne pytania chcielibyśmy odpowiedzieć podczas polsko-niemieckiej konferencji naukowej, która odbędzie się 9 maja 2024 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Wynikiem planowanej konferencji będzie dwujęzyczna publikacja naukowa, której celem będzie próba przywrócenia do badań naukowych problematyki dziedzictwa biskupstwa lubuskiego. Jako organizatorzy mamy świadomość, że zaplanowana konferencja oraz publikacja nie odpowiedzą na wszystkie pytania. Celem jest postawienie pytań i postulatów badawczych z zakresu archeologii, historii, historii sztuki i zabytkoznawstwa, a także z zakresu takich obszarów wiedzy jak kulturoznawstwo, socjologia, badanie tożsamości współczesnych mieszkańców tego historycznego mikroregionu.

Odnosząc się do założeń planowanego przedsięwzięcia, zależy nam na spojrzeniu z perspektywy całościowej, obejmującej przestrzeń polsko-niemieckiego pogranicza. Chcielibyśmy, aby zaproponowane referaty i artykuły dotykały całości historycznego obszaru biskupstwa, ukazywały wzajemne relacje w wymiarze naukowym i społecznym. Liczymy, że takie podejście pozwoli na przygotowanie szerokiego spojrzenia problemowego i metodologicznego dla przyszłych przedsięwzięć.

Wytyczne redakcyjne

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesyłanie zgłoszeń wystąpień do końca lutego 2024 roku. O przyjęciu zgłoszenia do udziału w konferencji i publikacji będziemy informowali na bieżąco.

Artykuły w języku polskim lub niemieckim nie powinny przekraczać objętości do 20 stron, odstępy 1,5 pkt, format A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman. Ilustracje i zdjęcia powinny być opatrzone podpisami, informacjami w zakresie praw autorskich oraz powinny być wysłane w formie osobnych plików. Ostateczna wersja artykułu powinna zostać dostarczona do końca maja 2024 roku. Wydawnictwo zostanie przygotowane do końca 2024 roku.

Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim oraz Uniwersytet Zielonogórski

formularz-zgloszeniowy-biskupstwo-konferencja

.img..img@.img..img..img..img">.img..img@.img..img..img..img

.img@.img..img..img">.img@.img..img..img .img@.img..img..img">.img@.img..img..img 95 727 70 71