Oferta pracy

OFERTA PRACY

 

stanowisko

– młodszy bibliotekarz

wymiar etatu

– cały etat

miejsce wykonywania pracy

– ul. Sikorskiego 107 oraz agendy WiMBP  na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 

Od kandydata oczekujemy:      

– wykształcenia wyższego – rozpoczęte studia doktoranckie o profilu

humanistycznym

– biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie

– gotowości do podnoszenia kwalifikacji

– umiejętności pracy w zespole

– sumienności

– odpowiedzialności

 

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie

– możliwość rozwoju zawodowego

 

Zakres obowiązków:

 • Uczestniczenie w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Ambasadę USA w Warszawie;
 • Rozpowszechnianie informacji (media elektroniczne, ulotki, broszury itp.) na temat wydarzeń i programów organizowanych przez Ambasadę USA i partnerów;
 • Nadzorowanie księgozbioru i komputerowych baz danych;
 • Organizacja wydarzeń promujących historię, kulturę i politykę USA (np. wystawy, pokazy filmów, wykłady z ekspertami, warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia itp.);
 • Aplikowanie o granty z Ambasady USA na realizację działań promocyjnych w WiMBP;
 • Sporządzanie okresowych raportów i rozliczeń.
 • Organizacyjne i merytoryczne przygotowywanie konferencji naukowych z zakresu historii regionalnej, mniejszości narodowych i etnicznych, bibliologii itp.;
 • Uczestniczenie w krajowych konferencjach naukowych;
 • Publikowanie artykułów w czasopismach naukowych z listy MNiSW i monografiach wieloautorskich i afiliowanie ich przy WiMBP Gorzów Wlkp.;
 • Opracowywanie zbiorów WiMBP Gorzów Wlkp.
 • Udostępnianie zbiorów dla czytelników Czytelni Zbiorów Regionalnych;
 • Tworzenie bibliografii regionalnej;
 • Wprowadzanie danych do Gorzowskiej Biblioteki Cyfrowej;
 • Pomoc w organizacji wydarzeń bibliotecznych;
 • Uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach dla bibliotekarzy.

 

CV oraz list motywacyjny prosimy dostarczyć do Sekcji Organizacji i Kadr Wojewódzkiej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich) pok. 202, do dnia 30 sierpnia 2020 r.

 

Osoba upoważniona do kontaktu – Mirosława Tymanowska-Mozol, Elżbieta Pisanko tel. 95 727 70 62

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pozycja: 9, NIP 599-10-79-576, email: .img@.img..img..img
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych pod adresem e-mail: .img@.img..img..img
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 • ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy z późn. zm., zgodnie z 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • wyrażona przez Panią /Pana zgoda – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest obligatoryjne; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procedury rekrutacji.
  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody podanie danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych.
 3. Jako kandydat do pracy ma Pan/Pani prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody może Pan/Pani złożyć w formie analogicznej do tej, w jakiej została złożona zgoda na przetwarzanie danych. Konsekwencją wycofania
  się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

Do dokumentów należy załączyć poniższe klauzule:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.