01.09.2006

Obszary problemowe, czyli dlaczego realizacja projektu jest ważna dla rozwoju regionu lubuskiego

Północna część województwa lubuskiego zlokalizowana jest w strategicznym miejscu – na przecięciu szlaków komunikacyjnych wschód – zachód oraz południe – północ, w sąsiedztwie dynamicznie rozwijających się aglomeracji (Szczecin, Poznań, Berlin). Mieszkańcy regionu to społeczność młoda, wykazująca rosnące potrzeby i oczekiwania w zakresie edukacji i kultury. W związku z powyższym szczególnie istotne było zapewnienie ludziom młodym powszechnego dostępu do wiedzy oraz szeroko rozumianej kultury. W ocenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową infrastruktura kulturalna jest słabą stroną północnej części regionu lubuskiego. To efekt wieloletnich zaniedbań i niedoinwestowania kultury w regionie, w którym dominującą rolę przez wiele lat odgrywał przemysł.
Szczególnie dotkliwie odczuwalny był brak nowoczesnego obiektu Biblioteki. Pauperyzacja społeczeństwa, bezrobocie, wysokie koszty zakupu książek i czasopism oraz dostępu do Internetu sprawiały, że rola gorzowskiej Biblioteki jako instytucji zapewniającej powszechny dostęp do wiedzy i kultury znacznie rosła.
 
Projekt zakładał skonsolidowanie ruchu regionalnego i utworzenie Euroregionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego. Przekształcenie WiMBP w wielofunkcyjny ośrodek informacji i kulturalnej aktywizacji społeczności lokalnych wymagało rozbudowy dotychczasowej siedziby głównej, mieszczącej się w jednej z najpiękniejszych willi secesyjnych w mieście, wpisanej do rejestru zabytków.
Projekt był zgodny z założeniami Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013
(Działanie 1.1 Rozbudowa i modernizacja bibliotek) oraz ze Strategią Woj. Lubuskiego w zakresie wzmocnienia pozycji bibliotek jako głównych ośrodków informacji oraz kulturalnej i obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnej.