Mniejszości narodowe i etniczne w sferze medialnej Ziem Zachodnich i Północnych

Mniejszości narodowe i etniczne w sferze medialnej Ziem Zachodnich i Północnych, 23 maja 2019 roku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

oraz

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych – Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

zapraszają na konferencję naukową pt.

Mniejszości narodowe i etniczne w sferze medialnej
Ziem Zachodnich i Północnych

23 maja 2019 roku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta,
ul. Sikorskiego 107, Gorzów Wielkopolski

 

Cel i zadania konferencji:

Celem konferencji jest próba uchwycenia w perspektywie medioznawczej funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Obszar ten, włączony do Polski decyzją światowych mocarstw w 1945 r., stał się bowiem miejscem osiedlenia dla różnych grup społecznych i narodowych. Przybyli tu m.in. mieszkańcy Kresów Wschodnich, utraconych w wyniku drugiej wojny światowej na rzecz Związku Radzieckiego. Pośród samych Kresowian – jak zwykło się ich nazywać – istniały i dawały o sobie znać poważne różnice językowe i kulturowe. Ziemie Zachodnie i Północne stały się nowym domem również dla Ukraińców i Łemków, przesiedlonych na te tereny w wyniku Akcji „Wisła”, rozpoczętej w kwietniu 1947 r. Inną społecznością, która związała swoją przyszłość z „Ziemiami Odzyskanymi” byli Romowie, zmuszeni przez władze komunistyczne do porzucenia koczowniczego trybu życia. Odrębną grupę etniczną, językową i kulturową stanowili ponadto tzw. autochtoni. W dalszych latach czasowo lub na stałe osiedlili się tutaj przedstawiciele wielu innych grup narodowych i etnicznych. Fenomenem ostatnich kilkunastu lat jest rosnąca liczba imigrantów z Turcji, Chin, Wietnamu, a przede wszystkim byłych republik radzieckich. Wszyscy oni zaznaczają swoją obecność na Ziemiach Zachodnich i Północnych także poprzez media – te tradycyjne, jak i tzw. nowe media, a więc przede wszystkim media społecznościowe.

Organizatorzy konferencji kierują zaproszenie do badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a także do samych przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Ziemie Zachodnie i Północne. Pozostawiając swobodę wyboru tematu i perspektyw badawczych autorom, organizatorzy proponują uwzględnienie następujących zagadnień, z zastrzeżeniem zakresu geograficznego konferencji:

  • Media mniejszości narodowych i etnicznych – dzieje i współczesność
  • Wizerunki mniejszości narodowych i etnicznych w mediach lokalnych
  • Inicjatywy medialne prowadzone przez mniejszości lub dla mniejszości
  • Sylwetki dziennikarzy, wydawców i pisarzy wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych
  • Nowe media a mniejszości narodowe i etniczne
  • Wielokulturowość czy etnocentryzm – miejsce mniejszości narodowych i etnicznych we wspólnotach lokalnych i ponadlokalnych

 

Informacje organizacyjne:

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani noclegu.

Propozycje tematów referatów (karty uczestnictwa) należy przesłać pocztą elektroniczną do
20 stycznia 2019 r. Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia zostanie przesłana autorom do końca stycznia 2019 r. Natomiast szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom w kwietniu 2019 r.

Pełne teksty referatów należy przesłać poczta elektroniczną (format .doc lub .odt) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2019 r. Teksty niespełniające wymogów edytorskich nie będą przyjmowane. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, artykuły zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Karty zgłoszeń, pełne teksty referatów, jak również wszelkie zapytania dotyczące konferencji należy kierować na adres e-mail: .img@.img.

Sekretarze konferencji: dr Piotr Krzyżanowski, dr hab. Krzysztof Wasilewski

Komunikat

Wymogi redakcyjne

Karta uczestnictwa