01.09.2006

Cel projektu

Główny cel projektu to wzrost roli kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy regionu lubuskiego. W założeniu realizacja projektu miała poprawić infrastrukturę kultury w regionie oraz umożliwić rozwój usług kulturalnych dla mieszkańców i turystów, jak też wpłynąć stymulująco na rozwój społeczno – gospodarczy regionu lubuskiego, stwarzając warunki do wzrostu zatrudnienia. Dobrze rozwinięty sektor usług, w tym dostęp do kultury, to ważny czynnik atrakcyjności regionu dla turystów i potencjalnych inwestorów.

Cele bezpośrednie projektu to poprawa dostępności do zbiorów i usług bibliotecznych, rozbudowa infrastruktury umożliwiającej poszerzenie usług kulturalnych dla mieszkańców i turystów oraz utworzenie ośrodka, koordynującego działania na rzecz promocji regionu i aktywizacji społeczności lokalnych w oparciu o wielokulturowy potencjał.